Zpět

Preventivní a provozní opatření v hotelech CPI Hotels v souvislosti s COVID-19

Preventivní a provozní opatření v hotelech CPI Hotels v souvislosti s COVID-19
01.09.2021

Zdraví a bezpečnost našich hostů i našich zaměstnanců je naší prioritou.

CPI Hotels a.s. pečlivě sleduje pandemickou situaci po celém světě a stejně tak ve všech zemích ve kterých provozujeme naše hotely.
Péče o naše hosty a zaměstnance je naší prioritou. V reakci na pandemickou situaci jsme implementovali potřebná opatření. Tato opatření jsme zavedli za účelem snížení potencionálního rizika a jsou v souladu s doporučenými pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO), Ministerstva zdravotnictví a místních úřadů a jsou pod neustálou kontrolou. Zavedli jsme interní bezpečnostní a preventivní program SAFE STAY, který je v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními. Zavedli jsme interní bezpečnostní a preventivní program SAFE STAY, který je v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními.

SAFE STAY program = bezpečné ubytování. SAFE STAY program koordinuje všechny naše kroky a standardy k zajištění bezpečnosti našich služeb na všech provozních úrovních po celou dobu pobytu. Vytváříme tak bezpečné prostředí nejenom pro naše hosty ale i pro naše zaměstnance, dodavatele a obchodní partnery.

K zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti v celém našem řetězci byly implementovány následující preventivní služby, postupy, inovace a provozní opatření:

 • Informační značení pro hosty k zajištění bezpečné vzdálenosti, nutnosti nosit ochranné prostředky a použití dezinfekce rukou (vývěsky a informační displeje pro hosty ve veřejných prostorách, restauracích a dalších souvisejících odděleních).
 • Interaktivní automaty na dezinfekci rukou s digitálními displeji, které přivítají a informují zákazníky o hygienických pravidlech umístěných přímo u vchodu do hotelů v různých jazycích.
 • Modifikace úklidových služeb v souladu s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví. V návaznosti na zajištění bezpečnějšího pobytu, byly hotelové minibary vyprázdněny a postupně je nahrazujeme prodejními automaty.
 • Interní směrnice vypracovaná pro zvýšená hygienická opatření, úklid a dezinfekci všech prostor.
 • Všichni naši zaměstnanci se pravidelně testují na přítomnost nemoci covid-19.
 • K dezinfekci a hloubkovému čištění místností v případe potřeby jsou používány difuzory čištění vzduchu na bázi ozonu. (stroje Prozone)
 • Online prezentace hygienických opatření a ochrany zdraví na sociálních sítích, webových stránkách a platformách obchodních partnerů (OTA ´s).
 • Bezkontaktní řešení pro hosty – Total Guest Experience : bezkontaktní platforma pro hosty - Voyager ve všech hotelech (online pre-check-in), self-check-in kiosky v nově zrekonstruovaných hotelech.
 • Nejvyšší standardy k zachování bezpečnosti při manipulaci s potravinami.
 • Bezpečná obsluha v restauracích.
 • Průběžná školení pro naše zaměstnance.
 • Ochranné prostředky pro náš personál.
 • Prodej ochranných pomůcek a antigenních testů na recepcích hotelů.
 • Možnost testování přímo na pokoji.
 • Karanténní plán pro hosty.
 • Nonstop podpora pro naše hosty v případě onemocnění.
 • Spolupráce s místními covid centry a zdravotními zařízeními aby bylo možné poskytnout aktuální a kompetentní podporu ohledně hygienických a epidemiologických požadavků. (požadavků sportovních týmů, turnajů atd.)
 • Antigenní a PCR testování na vyžádaní přímo na hotelu (za poplatek).
 • Platby v rámci hotelu je možné provádět bezkontaktně.
 • Hoteloví hosté mají možnost zakoupit si na recepci jednorázovou roušku, dezinfekci nebo antigenní test.

Na základě rozhodnutí kompetentních úřadů ČR je možné poskytnout krátkodobé a rekreační ubytovací služby pouze:

 • osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, prokážou, že
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
   • za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test (za poplatek) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • osoba podstoupil/a s negativním výsledkem rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami.podstoupil/a s negativním výsledkem rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami, nebo
 • osoba, za kterou tímto jako zákonný zástupce jednám, ve škole nebo školském zařízení absolvoval/a s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou.

Provozovateli hotelu se nařizuje u osoby před zahájením ubytování splnění výše uvedených podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu jejich splnění podmínek prokázat. V případě, že osoba splnění výše uvedených podmínek neprokáže, je provozovatel povinen takové osobě ubytování neposkytnout. Osoby, které splnění výše uvedených podmínek prokážou, lze ubytovat na nejdéle 7 dnů a pro prodloužení pobytu musí splnění výše uvedených podmínek opětovně prokázat.

Dále je možné poskytnout ubytování při dodržení výše uvedeného:

 • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa
 •  osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek

UPOZORNĚNÍ!

Výše uvedené podmínky pro poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb dle aktuálně platného Mimořádného opatření omezujícího z důvodu ochrany obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb jsou odlišné od podmínek pro vstup na území České republiky, které jsou upraveny Ochranným opatřením o překročení státní hranice České republiky (podmínky pro vstup na území ČR). Výše uvedené podmínky pro poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb se tak vztahují bez výjimky na všechny osoby včetně osob, které do České republiky přicestovaly ze země, která je - dle Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 - na seznamu zemí s nízkým a/nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19, a platí tedy i pro osoby, které pro vstup na území České republiky dle Ochranného opatření o překročení státní hranice České republiky nemusí disponovat dokladem o absolvování testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Pro více informací ohledně našich preventivních opatření nás prosím kontaktujte na: info@cpihotels.com, nebo přímo na jednotlivých hotelech.

Zpět