Zpět

Soutěž na sociální síti Facebook

Soutěž na sociální síti Facebook
02.09.2020

Pravidla soutěže Prodlužte si prázdniny

1.    Pořadatel

1.1    Pořadatelem soutěže Dovolenkový poukaz („Soutěž“) je společnost CPI Hotels, a.s., se sídlem: Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00, Praha 10, IČO 47116757, DIC CZ47116757 („Pořadatel“).

Společnost CPI Hotels, a.s. je také provozovatelem Facebookové stránky CPI Hotels, a.s.  https://www.facebook.com/cpihotels

2.    Doba trvání Soutěže

2.1    Soutěž probíhá od 11.9.2020 12:00 do 24.9.2020 12:00 v jednom kole. 

2.2    Soutěž probíhá prostřednictvím sociální sítě Facebook.

3.    Podmínky účasti v Soutěži

3.1    Účastníkem Soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let, či osoba mladší než 18 let pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, a to v obou případech za podmínky, že je daná osoba registrována na sociální síti Facebook (facebook.com) tj. starší 13 let, má po celou dobu Soutěže aktivní svůj Facebook účet a splní stanovená Pravidla Soutěže, (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící jsou povinni po dobu účasti v Soutěži dodržovat veškerá pravidla používání sítě Facebook uvedená na facebook.com. Soutěžící je oprávněn svou účast v Soutěži kdykoli ukončit oznámením zaslaným na adresu Pořadatele.

3.2   Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, osoby, které se svou činností podílely, či podílejí na přípravě a pořádání Soutěže a dále veškeré osoby výše uvedeným osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3.3    Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat.

4.    Cíl Soutěže

4.1    Cílem Soutěže je odpovědět v průběhu Doby trvání Soutěže na otázku „ Jak byste si užili prodloužené prázdniny?“. Odpověď musí Soutěžící uveřejnit do komentáře Soutěže ze svého facebookového profilu (uveřejněná odpověď dále jen „Soutěžní příspěvek“). Vítězné odpovědi budou vybrané na základě originality odpovědi.  Pořadatel je zveřejní na svém facebookovém profilu nejpozději následující den po uplynutí Doby trvání Soutěže. Počet výherců: 3.

4.2    Ze všech Soutěžících, kteří v Době trvání Soutěže ve svém Soutěžním příspěvku odpověděli na soutěžní otázku, budou vybráni dle originality 3 výherci, a to do pěti pracovních dnů ode dne ukončení Soutěže,

4.3    Pořadatel bude poté do pěti pracovních dnů kontaktovat výherce prostřednictvím sociální sítě Facebook. Pokud Výherce na kontaktní zprávu nezareaguje do 2 pracovních dnů, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel vybere postupem dle bodu 4.2 dalšího výherce.

4.4    Pořadatel výherci odešle výhru na dodanou kontaktní adresu Pokud si Výherce výhru nepřevezme či nevyzvedne od dopravce či doručovatele, ztrácí nárok na Výhru.

4.5    Nesplní-li Výherce kteroukoliv z podmínek Soutěže obsaženou v těchto Pravidlech, nebude mu Výhra přiznána. Výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou vymahatelné.

4.6    Soutěžní příspěvek nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy ani; obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost, nesmí obsahovat skrytou reklamu ani jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Pořadatele.
4.7    Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Pořadateli, Soutěžní příspěvek, který dle hodnocení Pořadatele tyto podmínky nesplňuje, nebude zařazen do Soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

5.    Výhra v Soutěži 

5.1    Výhrou v Soutěži je: poukaz pro 2 osoby na 1 noc se snídaní do jakéhokoli hotelu ze sítě Pořadatele v České republice dle vlastního výběru Výherce. Platnost poukazu je 1 rok od konce soutěže.

6.    Zpracování osobních údajů

6.1    Soutěžící bere na vědomí, že pro účely pořádání Soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění jejích podmínek a předání a čerpání výhry bude Pořadatel, jako správce, zpracovávat osobní údaje Soutěžícího v rozsahu údajů poskytnutých Soutěžícím v rámci Soutěže, a to jméno a příjmení, Soutěžní příspěvek. Právním základem zpracování je plnění smlouvy a údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání Soutěže a u výherců po dobu do vyčerpání výhry a následně pro účely případné kontroly ze strany oprávněných dozorových orgánů, zejména správce daně po dobu 3 let, nevyplývá-li z právních předpisů jinak. Obdrží-li Pořadatel žádost o výmaz údajů zpracovávaných v rámci Soutěže nebo si Soutěžící nebude přát, aby údaje byly pro účely Soutěže dále zpracovávány, má toto automaticky za následek zrušení účasti Soutěžícího v Soutěži bez náhrady.

6.2    Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku, včetně práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o Vašich právech při zpracování osobních údajů na www.xxx. https://www.cpihotels.com/cs/gdpr.

6.3    Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě Pořadatele Soutěže zpracovávat také zpracovatelé, které Pořadatel využívá, (doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci). Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

7.    Závěrečná ustanovení

7.1    Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese https://www.cpihotels.com/cs/soutez-socialni-site. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

7.2    Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží ani za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou). Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.

7.3    Nesplněním podmínek Soutěže nebo jednáním v rozporu s Pravidly ztrácí Soutěžící svou účast v Soutěži a nárok na případnou výhru. Sporné otázky posuzuje Pořadatel. Jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku, či jinak narušit legitimní chod Soutěže, může být porušením platných právních předpisů a těchto Pravidel a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody. 

7.4    Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v Soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

7.5    Provozovatel sítě Facebook se neúčastní na pořádání této Soutěže a ani nijak ji nesponzoruje.

V Praze dne 10.9.2020
CPI Hotels, a.s.

Zpět